Bước 1: CEO rà soát PIF

Theo chu trình dự án mới, các cơ quan thực hiện GEF nộp PIFs đã được Đầu mối tác nghiệp GEF quốc gia thông qua cho Ban thư ký GEF. Khi Ban thư ký GEF rà soát và gửi bản PIF cho các cơ quan thực hiện GEF khác và Ban thư ký Công ước cho ý kiến, CEO sẽ đưa bản PIF vào chương trình làm việc. Bản PIFs sau đó gửi cho STAP sàng lọc và các ý kiến góp ý của STAP sẽ được đưa lên trang Web của GEF. Các bản PIFs được thông qua có thể nhận được khoản kinh phí tài trợ chuẩn bị dự án.