Tài liệu và Sản phẩm

Sản phẩm

  
Báo cáo hiện trạng ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu thuộc nhóm chất hữu cơ khó phân huỷ tại Việt Nam
Sổ tay lấy mẫu và khoanh vùng ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu
Báo cáo kết thúc dự án “Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hoá chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu tại Việt Nam”
Hướng dẫn kỹ thuật Quản lý môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu (Quyển 1)
Hướng dẫn kỹ thuật Quản lý môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu (Quyển 2)
Hướng dẫn kỹ thuật Quản lý môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu (Quyển 3)
Sổ tay hỏi đáp về PCB
Công ước Stockholm bổ sung 3 chất POP
Kiểm soát Dioxin Furan
Kiểm soát PBDE trong sản phẩm
Quản lý PCB tại Việt Nam
Sự tham gia của các Bộ, ngành thực hiện Công ước Stockholm
Xây dựng Kế hoạch quốc gia cập nhật thực hiện Công ước Stockholm
Báo cáo tổng quan 10 năm thực hiện công ước Stockholm
Bản tin Dự án quản lý PCB tại Việt Nam (số 1)
Bản tin Dự án quản lý PCB tại Việt Nam (số 2)
Bản tin Dự án quản lý PCB tại Việt Nam (số 3)
Bản tin Dự án quản lý PCB tại Việt Nam (số 4)
Bản tin Dự án quản lý PCB tại Việt Nam (số 5)
Bản tin Dự án quản lý PCB tại Việt Nam (số 6)
Bản tin Dự án quản lý PCB tại Việt Nam (số 7)
Bản tin Dự án quản lý PCB tại Việt Nam (số 8)
Bản tin Dự án quản lý PCB tại Việt Nam (số 9)
Hiện trạng thuốc bảo vệ thực vật dạng POP tồn lưu tại Việt Nam
Các ứng dụng của PFOS
Tăng cường năng lực quan trắc POP
Một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam