Vùng nước quốc tế

Chiến lược GEF 6 – Mục tiêu và Chương trình

Mục tiêu 1: Hỗ trợ quản bền vững các vùng nước xuyên biên giới thông qua hỗ trợ hợp tác đa quốc gia dựa vào tăng cường năng lực, nghiên cứu mục tiêu tìm hiểu

  • Chương trình 1: Thúc đẩy hợp tác sử dụng bền vững các vùng nước xuyên biên giới và phát triển kinh tế
  • Chương trình 2: Tăng khả năng thích ứng và dịch vụ hệ sinh thái trong hoàn cảnh tan dải băng hà ở độ cao cao

Mục tiêu 2: Hỗ trợ đầu để cân bằng các loại hình sử dụng nước trong quản nước mặt nước ngầm xuyên biên giới tăng hợp tác đa quốc gia

  • Chương trình 3: Thúc đẩy quản lý liên kế nước mặt và nước ngầm qua các biện pháp thể chế, pháp định và chính sách hiệu quả
  • Chương trình 4: Mối liên hệ Nước/Thực phẩm/Năng lượng/An ninh hệ sinh thái

Mục tiêu 3: Tăng cường hợp tác đa quốc gia hỗ trợ đầu thúc đẩy khai thác thủy sản bền vững, phục hồi bảo vệ sinh cảnh ven bờ giảm thiểu ô nhiễm bờ biển các hệ sinh thái biển lớn

  • Chương trình 5: Giảm thiểu ô nhiễm từ chất dinh dưỡng gây ra thiếu ô xi ở đại dương (Ocean Hypoxia)
  • Chương trình 6: Ngăn ngừa mất và suy thoái sinh cảnh ven bờ
  • Chương trình 7: Tăng cường đánh bắt bền vững