Lợi ích môi trường toàn cầu

Đầu tư của GEF được khẳng định dựa trên việc cung cấp các lợi ích toàn cầu về môi trường trong đa dạng sinh học, giảm thiểu biến đổi khí hậu, vùng nước quốc tế, suy thoái đất và rừng, và các hóa chất và chất thải. Càng ngày, GEF đang tìm kiếm để cung cấp lợi ích về môi trường đa dạng thông qua đầu tư tích hợp trên các khía cạnh khác nhau của môi trường toàn cầu.

 

Đa dạng sinh học

Lợi ích môi trường toàn cầu từ sự tài trợ đa dạng sinh học của GEF bao gồm:

– Bảo tồn đa dạng sinh học có ý nghĩa toàn cầu;

– Sử dụng bền vững các thành phần của đa dạng sinh học có ý nghĩa toàn cầu; và

– Chia sẻ công bằng những lợi ích phát sinh từ việc sử dụng các nguồn tài nguyên di truyền, bao gồm cả tiếp cận thích hợp nguồn gen.

 

Giảm nhẹ biến đổi khí hậu

Lợi ích môi trường toàn cầu trong lĩnh vực trọng tâm Giảm nhẹ biến đổi khí hậu là việc giảm nhẹ bền vững của nồng độ các khí nhà kính nhân tạo (GHG) trong khí quyển. Cụ thể, nó bao gồm:

– Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

– Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và giảm sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch;

– Cải thiện hiệu quả năng lượng;

– Tăng cường áp dụng các công nghệ tiên tiến và phương pháp quản lý để giảm phát thải khí nhà kính và hấp thụ cacbon; và

– Bảo tồn và dự trữ cácbon sử dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và đất khác.

 

Suy thoái đất

Lợi ích môi trường toàn cầu từ lĩnh vực trọng tâm suy thoái đất, cụ thể giải quyết sa mạc hóa và phá rừng, bao gồm:

– Cải thiện việc cung cấp các hệ sinh thái nông nghiệp và các hàng hoá và dịch vụ hệ sinh thái rừng;

– Giảm nhẹ / tránh phát thải khí nhà kính và gia tăng hấp thụ carbon trong cảnh quan của sản xuất;

– Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học trong cảnh quan của sản xuất; và

– Giảm ô nhiễm và lắng bùn ở các vùng nước quốc tế.

 

Vùng nước quốc tế

Lợi ích môi trường toàn cầu trong lĩnh vực trọng tâm vùng nước quốc tế liên quan đến các vấn đề xuyên biên giới, bao gồm:

– Hợp tác đa quốc gia để làm giảm mối đe dọa đến các vùng nước quốc tế;

– Giảm thiểu ô nhiễm chồng chất ở vùng nước quốc tế từ giàu chất dinh dưỡng và các hoạt động khác trên đất liền;

– Phục hồi và duy trì hàng hoá và dịch vụ hệ sinh thái nước ngọt, ven biển và biển, bao gồm cả đa dạng sinh học quan trọng trên toàn cầu, cũng như khả năng duy trì các hệ thống tự nhiên để hấp thụ các bon; và

– Giảm tổn thương đến biến đổi khí hậu và các rủi ro khí hậu liên quan đến, và tăng khả năng phục hồi hệ sinh thái.

 

Hoá chất và chất thải

Mục tiêu dài hạn của GEF trong hóa chất và chất thải là để ngăn chặn sự tiếp xúc của con người và môi trường với các hóa chất độc hại và chất thải có tầm quan trọng toàn cầu, bao gồm cả các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, thủy ngân và các chất làm suy giảm ôzôn, thông qua sự giảm đáng kể trong việc sản xuất, sử dụng, tiêu thụ, phát thải của những hóa chất và chất thải. lợi ích môi trường toàn cầu từ mục tiêu của GEF trong lĩnh vực hóa chất và chất thải bao gồm:

– Bảo vệ sức khỏe con người và môi trường thông qua việc giảm và loại bỏ sử dụng thủy ngân và phòng ngừa phát thải anthropogen và phát thải các hợp chất thủy ngân và thủy ngân;

– Bảo vệ sức khỏe con người và môi trường thông qua các giai đoạn sản xuất và tiêu thụ không có các chất làm suy giảm ôzôn;

– Giảm rủi ro về sức khỏe con người và môi trường thông qua việc giảm thiểu và loại trừ sản xuất, sử dụng và phát thải của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và chất thải của họ; và

– Giảm thiểu rủi ro về sức khỏe con người và môi trường thông qua quản lý hiệu quả hóa chất và chất thải của vấn đề toàn cầu.

 

Quản lý rừng bền vững / REDD +

Lợi ích môi trường toàn cầu giải quyết sự nhấn mạnh được đặt bởi UNFCCC, CBD và UNCCD về tầm quan trọng của việc bảo tồn, sử dụng bền vững và quản lý rừng, bao gồm:

– Giảm mất rừng và suy thoái rừng;

– Duy trì các dịch vụ môi trường và các sản phẩm có nguồn gốc từ rừng; và

– Tăng cường sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương và nhân dân phụ thuộc vào rừng.