Chương trình tài trợ nhỏ

Chương trình tài trợ nhỏ của GEF (GEF SGP) là một chương trình của GEF thực hiện bởi UNDP để cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các cộng đồng và các tổ chức xã hội (CSO) nhằm đáp ứng các mục tiêu tổng thể của “đảm bảo lợi ích môi trường toàn cầu thông qua các sáng kiến ​​và hành động dựa vào cộng đồng”.

Ra đời vào năm 1992, với 33 nước tham gia trong giai đoạn thí điểm, GEF SGP bắt nguồn từ quan điểm sáng kiến do cộng đồng và dựa vào xã hội vừa tạo ra lợi ích môi trường vừa hỗ trợ sinh kế bền vững và trao quyền cơ sở, là một trong những cách hiệu quả nhất cách để giải quyết những thách thức về môi trường toàn cầu.

SGP cung cấp”tài trợ nhỏ” tối đa là 50.000 USD, mặc dù trong thực tế số tiền tài trợ trung bình là trong khoảng 20.000 đến 25.000 USD. Khả năng về “dự án chiến lược” vừa được bổ sung cho quỹ tài trợ với mức tối đa là 150,000 USD để nhân rộng và hỗ trợ các sáng kiến ​​có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng trong cảnh quan trên cạn hoặc cảnh quan biển quan trọng.

Khoản tài trợ nhỏ cho phép các cộng đồng và các tổ chức CSOs, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương, tiếp cận được gói tài trợ để tăng cường năng lực và cho phép chương trình triển khai một số rủi ro có thể đo đạc được để thử nghiệm các biện pháp và các công nghệ mới và để đổi mới nếu cần thiết.

Mỗi Chương trình Quốc gia SGP có một Ban chỉ đạo Quốc gia (NSC) đa ngành tự nguyện để đảm bảo cách tiếp cận có “định hướng quốc gia” khi thực hiện SGP và đảm bảo sự tham gia của tổ chức xã hội và nội dung xây dựng năng lực trong quá trình quản lý một chương trình quốc gia. NSCs thúc đẩy nỗ lực chung giữa các nhà lãnh đạo của một số tổ chức xã hội chính và cơ quan nhà nước, và là một diễn đàn đối thoại CSO-chính phủ và tham vấn về những vấn đề của GEF cũng như các nội dung phát triển bền vững của quốc gia rộng lớn hơn.