Hoạt động Biến đổi khí hậu toàn cầu

Vấn đề chính

Chịu tác động bởi các hoạt động của con người, khí hậu toàn cầu đang nhanh chóng dời khỏi ngưỡng ổn định trong 10.000 năm qua, thách thức ngưỡng giới hạn của trái đất – nơi loài người tồn tại và phát triển cho đến nay.

Các nhà khoa học đều nhất trí cần có hành động khẩn cấp về biến đổi khí hậu.

Trong năm 2014, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu đã chỉ ra chúng ta càng chậm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, thì các rủi ro và chi phí càng cao. Các thập kỷ sắp tới ở trong tình trạng rất nguy cấp. Biến đổi khí hậu là một thách thức phức tạp có tương tác với tám hành tinh khác; ứng phó với biến đổi khí hậu là điều cần thiết để đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài của con người.

Chúng ta làm gì

Giải pháp cho biến đổi khí hậu yêu cầu các cách tiếp cận tổng hợp, có tính tới nhu cầu và mối liên kết giữa các khía cạnh môi trường ở cấp địa phương, khu vực và toàn cầu. Hành động giảm nhẹ bao gồm giảm trực tiếp khí thải nhà kính, ví dụ: nhân rộng quy mô quản lý tổng hợp đô thị, giao thông bền vững, năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Nhưng các hành động giảm nhẹ hiệu quả cũng bao gồm việc giảm lượng khí thải từ các ngành khác, như sử dụng đất và lâm nghiệp, bảo vệ các bể chứa cacbon như các đại dương.

Tính chất đa dạng của các mối đe dọa tới khí hậu và tới môi trường toàn cầu cũng như các giải pháp cần thiết để đối phó v được giải quyết thông qua các hoạt động của GEF hỗ trợ các công ước đa phương về môi trường nhưUNFCCC, CBD, UNCCD.GEF thúc đẩy phát triển bền vững bằng việc giúp đảm bảo xã hội của chúng ta phát triển thịnh vượng trong ngưỡng giới hạn an toàn và cho phép của hành tinh, bằng cách tránh những thay đổi đột ngột tới khí hậu của hành tinh chúng ta.

GEF cam kết hỗ trợ các hành động cải thiện và các sáng kiến đầy tham vọng. Kinh phí bổ sung lần thứ 6 của Quỹ ủy thác GEF (GEF – 6) cùng với Quỹ thích ứng khí hậu sẽ cung cấp cho GEF gần 3 tỷ USD cho tài chính khí hậu trong 4 năm tới, cùng với khoảng 25 tỷ USD được huy động từ các nguồn khác.

GEF hỗ trợ các sáng kiến về biến đổi khí hậu với nhiều lĩnh vực hoạt động ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tổng cộng 910 triệu USD được phân bổ cho các quốc gia để hỗ trợ các chính sách và chiến lược giảm nhẹ biến đổi khí hậu quốc gia, đẩy mạnh việc cung cấp năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả năng lượng, bao gồm giao thông bền vững và thiết kế đô thị, mở rộng nông nghiệp thông minh khí hậu, giảm ảnh hưởng của các chất ô nhiễm khí hậu không bền. GEF đã phân bổ 225 triệu USD để hỗ trợ UNFCCC – các đánh giá và báo cáo có liên quan, bao gồm báo cáo dự kiến đóng góp quốc gia tự quyết định (INDC), giúp tích hợp các kết quả của GEF vào chính sách hoạch định quốc gia và quá trình thực hiện. Ngoài ra, GEF dự kiến lên chương trình lên tới 1,4 tỷ USD đối với nội dung tăng cường ứng phó, thích ứng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.