Văn phòng đánh giá độc lập

Nhiệm vụ của Văn phòng đánh giá độc lập là tăng cường các lợi ích môi trường toàn cầu thông qua tính chuyên nghiệp, tính độc lập và các quan hệ đối tác trong việc giám sát và đánh giá.

Văn phòng đánh giá độc lập có vai trò trung tâm trong việc đảm bảo khả năng đánh giá độc lập của GEF.

  • Thiết lập yêu cầu tối thiểu cho việc giám sát và đánh giá.
  • Đảm bảo chất lượng của hệ thống giám sát và đánh giá ở cấp chương trình và cấp dự án.
  • Chia sẻ các bài học thu được qua quá trình đánh giá trong GEF.

Văn phòng có trách nhiệm tiến hành đánh giá độc lập các dự án do nhiều Cơ quan thực hiện.

Văn phòng đánh giá độc lập hỗ trợ chia sẻ kiến thức và theo dõi các khuyến nghị từ việc đánh giá. Văn phòng phối hợp với Ban thư kí của GEF và các Cơ quan GEF thành lập hệ thống để tuyên truyền các bài học rút ra và những kinh nghiệm tốt nhất bắt nguồn từ việc giám sát và đánh giá, cung cấp cơ sở dữ liệu cho GEF.

Giám sát và đánh giá trong GEF có các mục tiêu tổng quát sau:

+ Nâng cao trách nhiệm giải trình để đạt được các mục tiêu của GEF thông qua việc đánh giá kết quả, tính hiệu quả, tình hình triển khai của các đối tác tham gia vào các hoạt động của GEF. Kết quả của GEF sẽ được giám sát và đánh giá theo đóng góp cho lợi ích môi trường toàn cầu.

+ Đẩy mạnh học tập, tiếp nhận các ý kiến phản hồi và chia sẻ kiến thức về những kết quả, kinh nghiệm giữa GEF và các đối tác, là cơ sở để đưa ra quyết định về chính sách, chiến lược, quản lý chương trình, và dự án và nâng cao kiến thức, hiệu suất của các dự án.

Văn phòng đánh giá độc lập GEF được thành lập vào tháng 7 năm 2003 theo quyết định của Hội đồng GEF.