Hội đồng GEF

Hội đồng là ban quản lí điều hành của GEF, chịu trách nhiệm xây dựng, thông qua, đánh giá các chính sách và chương trình cho các hoạt động do GEF tài trợ. Các nhà quản lí là thành viên của Hội đồng, đại diện cho 32 cử tri của GEF – từ 16 nước đang phát triển, 14 nước phát triển, và hai nước có nền kinh tế chuyển đổi.

Hội đồng GEF có các nhiệm vụ: đảm bảo các hoạt động được đánh giá, đảm bảo giám sát và đánh giá thường xuyên các chính sách, chương trình, chiến lược và các dự án; đánh giá và phê duyệt chương trình công tác; chỉ đạo việc sử dụng quỹ; đánh giá các nguồn lực sẵn có; và đóng vai trò là đầu mối tại Hội nghị các Bên tham gia các Công ước về môi trường.

Hội đồng GEF không nên nhầm lẫn với Đại hội đồng GEF. Hội đồng là một cuộc họp ngắn cấp cao (nhưng không phải cấp bộ trưởng) với đại diện từ 32 khu vực bầu cử của GEF.

Hội đồng diễn ra hai lần một năm, trong hai hoặc ba ngày nhằm xây dựng, thông qua và đánh giá các hoạt động của GEF. Các quyết định của Hội đồng được thông qua bởi sự đồng thuận chủ yếu trong các ngày họp, nhưng cũng có thể bằng trao đổi thư từ nếu cần thiết.

Các cuộc họp của Hội đồng có sự tham gia của các thành viên Hội đồng, thành viên Hội đồng dự khuyết, và Giám đốc điều hành GEF hoặc đại diện. Mỗi thành viên Hội đồng có thể đi kèm hai người. Đại diện từ các nước thành viên khác được mời với tư cách quan sát viên.

Các đại diện từ các tổ chức xã hội dân sự, cơ quan thực hiện, cơ quan ủy thác, Ban tư vấn khoa học và kỹ thuật (STAP), Văn phòng Đánh giá độc lập (IEO), và các Công ước về môi trường cũng được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng.