Đại diện Uỷ thác của GEF

Ngân hàng Thế giới đóng vai trò là đại diện ủy thác của GEF. Với tư cách là đại diện ủy thác của GEF, Ngân hàng Thế giới chịu trách nhiệm đối với Hội đồng GEF về hoạt động tài chính. Ngân hàng quản lí Quỹ ủy thác của GEF theo các chính sách và quy định của Hội đồng GEF. Đại diện ủy thác sẽ huy động nguồn lực cho Quỹ và quản lí Quỹ, bao gồm đầu tư và giải ngân nguồn vốn cho các Cơ quan thực hiện cũng như báo cáo tài chính đối với các khoản đầu tư và sử dụng nguồntài chính của Quỹ.