Các quốc gia tài trợ

Quỹ tín thác GEF được bổ sung bốn năm một lần dựa trên cam kết của nhà tài trợ được tài trợ trong thời gian bốn năm. Kể từ khi thành lập, GEF đã nhận được sự đóng góp từ 39 nước tài trợ, cụ thể là:

 • Argentina
 • Australia
 • Austria
 • Bangladesh
 • Belgium
 • Brazil
 • Canada
 • China
 • Côte d’Ivoire
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Egypt
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • India
 • Indonesia
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • Republic of Korea
 • Luxembourg
 • Mexico
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Portugal
 • Slovak Republic
 • Slovenia
 • South Africa
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Turkey
 • United Kingdom
 • United States