Văn phòng GEF Việt Nam

Văn phòng Ban Chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Văn phòng GEF Việt Nam) đặt tại Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường là tổ chức giúp việc Ban Chỉ đạo Quỹ môi trường toàn cầu của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo GEF Việt Nam) chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam trong Đại hội đồng GEF, Hội đồng GEF, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế với GEF, các thành viên của GEF và chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động của GEF tại Việt Nam; là đầu mối điều phối hoạt động của Quỹ Công nghệ sạch (Clean Technology Fund – CTF) tại Việt Nam và các cơ chế tài chính quốc tế khác về biến đổi khí hậu, tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo phân công của Bộ trưởng.

Xem thêm Quyết định số 389/QĐ-BTNMT ngày 18/03/2014 về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam.