Ban Chỉ đạo GEF Việt Nam

1. Cơ cấu tổ chức

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2346/QĐ-BTNMT ngày 7/12/2009 thành lập Ban Chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam, thay thế Quyết định số 1313/QĐ-BTNMT ngày 23/9/2003 về việc thành lập Ban Điều hành Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam.

Để phù hợp với tình hình mới, ngày 03/09/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2237/QĐ-BTNMT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam. Ban Chỉ đạo GEF đứng đầu là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và bao gồm 18 thành viên là lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ ngành liên quan, bao gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đầu mối tác nghiệp GEF là Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem thêm Quyết định số 2237/QĐ-BTNMT ngày 03/09/2015 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam.

2. Quy chế tổ chức và hoạt động

Ban Chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam là cơ quan giúp việc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam trong Đại hội đồng GEF, Hội đồng GEF, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế với GEF, các thành viên của GEF và chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động của GEF tại Việt Nam.

Xem thêm Quyết định số 01/QĐ-BCĐGEF ngày 27/10/2015 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam.