Ban Chỉ đạo GEF Việt Nam

1. Cơ cấu tổ chức

Để phù hợp với thực tiễn hoạt động, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2365/QĐ-BTNMT ngày 13/9/2019 về việc kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo và Tổ công tác Quỹ môi trường toàn cầu của Việt Nam.

Trưởng Ban chỉ đạo GEF là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và bao gồm 18 thành viên là lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ ngành liên quan, bao gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đầu mối tác nghiệp GEF là Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem thêm Quyết định số 2365/QĐ-BTNMT ngày 13/9/2019 về việc kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo và Tổ công tác Quỹ môi trường toàn của Việt Nam.

2. Quy chế tổ chức và hoạt động

Ban Chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam là cơ quan giúp việc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam trong Đại hội đồng GEF, Hội đồng GEF, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế với GEF, các thành viên của GEF và chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động của GEF tại Việt Nam.

Xem thêm Quyết định số 01/QĐ-BCĐGEF ngày 27/10/2015 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam.