Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu

Tên: Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu

Thời gian: Công ước có hiệu lực vào ngày 21 tháng 3 năm 1994

Nội dung chính: sự ổn định các nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn ngừa được sự can thiệp nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí hậu. Mức đó phải được đạt tới trong một khung thời gian đủ để cho phép các hệ sinh thái thích nghi một cách tự nhiên với biến đổi khí hậu, bảo đảm rằng việc sản xuất lương thực không bị đe dọa và tạo khả năng cho sự phát triển kinh tế tiến triển một cách bền vững.

Số nước phê chuẩn:  197 nước phê chuẩn

Thời gian tham gia của  Việt Nam: 16/11/1994

Nội dung chi tiết: Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu