Chi tiết dự án GEF #9077

Mã dự án GEF 9077
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Các thành phố thí điểm phương pháp tiếp cận tích hợp – Thí điểm phương pháp thí điểm tích hợp các thành phố bền vững (Chương trình IAP)
Quốc gia Toàn cầu
Khu vực Toàn cầu
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Ngày phê duyệt PIF 2015-04-28
Ngày đồng thuận 2015-06-04
Tình trạng dự án Hội đồng đồng thuận
Cơ quan thực hiện khác UNEP, UNDP, IDB, AfDB ADB, DBSA, UNIDO
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
137,822,072 USD
Tài trợ của GEF
137,822,072 USD
Tổng đồng tài trợ
1,478,647,433 USD
Chi phí dự an
1,616,469,505 USD
Phí cơ quan GEF
12,403,984 USD
Các tài liệu liên quan