Chi tiết dự án GEF #6924

Mã dự án GEF 6924
Nguồn tài trợ Quỹ Biến đổi khí hậu Đặc biệt
Tên dự án Thúc đẩu tính chống chịu khí hậu ở các thành phố của Việt Nam
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Ngày phê duyệt PIF 2014-09-03
Ngày chấp thuận PPG 2014-09-03
Ngày chấp thuận 2014-10-30
Tình trạng dự án Hội đồng chấp thuận
Cơ quan GEF ADB
Cơ quan thực hiện khác Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mô tả
Giá trị PPG
136,986 USD
Tài trợ cho dự án GEF
4,566,210 USD
Tài trợ của GEF
4,703,196 USD
Tổng đồng tài trợ
124,000,000 USD
Chi phí dự án
128,703,196 USD
Phí cơ quan GEF
433,790 USD
Các tài liệu liên quan