Chi tiết dự án GEF #5870

Mã dự án GEF 5870
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Đánh giá đầu tiên công ước Minamata tại Việt Nam
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm POPs
Ngày đồng thuận 2014-06-09
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNIDO
Cơ quan thực hiện khác Cơ quan Hóa chất Việt Nam (Vinachemia)
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
500,000 USD
Tài trợ của GEF
500,000 USD
Tổng đồng tài trợ
47,000 USD
Chi phí dự án
547,000 USD
Phí cơ quan GEF
47,500 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận)
500,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
47,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
547,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
47,500 USD
Các tài liệu liên quan