Chi tiết dự án GEF #5672

Mã dự án GEF 5672
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Chuẩn bị xây dựng Báo cáo cập nhật hai năm một lần (BUR) đầu tiên của Việt Nam cho UNFCCC
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Ngày chấp thuận 2014-01-29
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
352,000 USD
Tài trợ của GEF
352,000 USD
Tổng đồng tài trợ
33,000 USD
Chi phí dự án
385,000 USD
Phí cơ quan GEF
33,440 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận)
352,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
33,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
385,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
33,440 USD
Các tài liệu liên quan