Chi tiết dự án GEF #5653

Mã dự án GEF 5653
Mã UNDP PMIS 5303
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Xây dựng năng lực về tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen và các tri thức truyền thông về nguồn gen tại Việt Nam
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Ngày phê duyệt PIF 2014-03-06
Ngày đồng thuận PPG 2014-03-06
Ngày đồng thuận 2015-09-02
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (MONRE)
Mô tả
Giá trị PPG
77,000 USD
Tài trợ cho dự án  GEF
2,000,000 USD
Tài trợ của GEF
2,077,000 USD
Tổng đồng tài trợ
7,690,000 USD
Chi phí dự án
9,767,000 USD
Phí cơ quan GEF
190,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận)
2,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
9,850,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
11,927,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
190,000 USD
Các tài liệu liên quan