Chi tiết dự án GEF #5538

Mã dự án GEF 5538
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Thực hiện Chương trình hành động chiến lược cho Biển Đông
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Ngày phê duyệt PIF 2014-04-01
Ngày chấp thuận PPG 2014-04-01
Ngày chấp thuận 2014-05-27
Tình trạng dự án Hội đồng đồng thuận
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác Ban Thư ký Cơ quan điều phối vùng biển Đông Á (COBSEA)
Mô tả
Giá trị PPG
300,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
15,000,000 USD
Tài trợ của GEF
15,300,000 USD
Tổng đồng tài trợ
56,060,000 USD
Chi phí dự án
71,360,000 USD
Phí cơ quan GEF
1,350,000 USD
Các tài liệu liên quan