Chi tiết dự án GEF #5405

Mã dự án GEF 5405
Mã UNDP PMIS 4752
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án EAS: Tăng cường việc thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững cho vùng biển Đông Á
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Ngày phê duyệt PIF 2013-04-29
Ngày chấp thuận 2013-06-20
Ngày CEO đồng thuận 2014-05-05
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác PEMSEA
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
10,143,992 USD
Tài trợ của GEF
10,143,992 USD
Tổng đồng tài trợ
144,981,000 USD
Chi phí dự án
155,124,992 USD
Phí cơ quan GEF
912,959 USD
Dư án GEF (CEO đồng thuận)
10,643,992 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
157,265,467 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
167,909,459 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
957,959 USD
Các tài liệu liên quan