Chi tiết dự án GEF #5393

Mã dự án GEF 5393
Mã UNDP PMIS 4753
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Quản lý bền vững về các loài cá di cư ở phía tây Thái Bình Dương và vùng biển Đông Á
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Ngày phê duyệt PIF 2013-05-02
Ngày chấp thuận PPG 2013-05-02
Ngày chấp thuận 2013-06-20
Ngày CEO đồng thuận 2014-05-12
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Ủy ban Nghề cá Trung và Tây Thái Bình Dương
Mô tả
Giá trị PPG
60,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
2,233,578 USD
Tài trợ của GEF
2,293,578 USD
Tổng đồng tài trợ
16,156,000 USD
Chi phí dự án
18,449,578 USD
Phí cơ quan GEF
201,022 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
2,233,578 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
19,859,525 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
22,153,103 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
201,022 USD
Các tài liệu liên quan