Chi tiết dự án GEF #5136

Mã dự án GEF 5136
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Hỗ trợ cho các bên đủ điều kiện GEF 20 để liên kết các chương trình hành động quốc gia và quá trình báo cáo theo UNCCD (thêm vào giai đoạn 2)
Quốc gia Toàn cầu
Khu vực Toàn cầu
Lĩnh vực trọng tâm Suy thoái đất
Ngày chấp thuận 2012-10-10
Ngày đồng thuận cơ quan GEF 2012-08-02
Tình trạng dự án IA đồng thuận
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác Các bộ nghành các quốc gia, UNEP-WCMC
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
1,000,000 USD
Tài trợ của GEF
1,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ
1,000,000 USD
Chi phí dự án
2,000,000 USD
Phí cơ quan GEF
100,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận)
1,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
1,000,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
2,000,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
100,000 USD
Các tài liệu liên quan