Chi tiết dự án GEF #5110

Mã dự án GEF 5110
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án LME-EA: sử dụng kiến thức quản trị để nhân rộng đầu tư từ các đối tác cho phát triển bền vững hệ sinh thái biển vùng Đông Á và bờ biển của họ
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Ngày chấp thuận 2013-04-24
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Quan hệ đối tác trong quản lý môi trường đối với các vùng biển Đông Nam Á (PEMSEA)
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
1,000,000 USD
Tài trợ của GEF
1,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ
1,245,250 USD
Chi phí dự án
2,245,250 USD
Phí cơ quan GEF
80,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận)
1,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
1,245,250 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
2,245,250 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
80,000 USD
Các tài liệu liên quan