Chi tiết dự án GEF #5097

Mã dự án GEF 5097
Mã UNDP PMIS 5099
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Nâng cao năng lực trong việc thực hiện công ước Rio
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Ngày phê duyệt PIF 2013-04-29
Ngày đồng thuận PPG 2013-04-29
Ngày đồng thuận 2014-06-12
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường, MONRE
Mô tả Thí điểm các công cụ tiên tiến trong việc thực hiện kế hoạch và các quyết định nhằm tăng lợi ích môi trường toàn cầu
Giá trị PPG 25,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 975,000 USD
Tài trợ của GEF 1,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ 1,575,000 USD
Chi phí dự án 2,575,000 USD
Phí cơ quan GEF 92,625 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận) 975,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 1,604,646 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 2,604,646 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 92,625 USD
Các tài liệu liên quan