Chi tiết dự án GEF #5082

Mã dự án GEF 5082
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Minh chứng của BAT và BEP trong các hoạt động đốt mở đáp ứng lại công ước Stockholm về các chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm POPs
Ngày phê duyệt PIF 2013-05-02
Ngày chấp thuận PPG 2013-05-02
Ngày chấp thuận 2013-06-20
Ngày CEO đồng thuận 2015-01-27
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNIDO
Mô tả
Description Create resource efficient waste management systems to reduce U-POPs emissions through the introduction BAT/BEP in open burning sources.
Giá trị PPG
200,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
7,560,000 USD
Tài trợ của GEF
7,760,000 USD
Tổng đồng tài trợ
28,700,000 USD
Chi phí dự án
36,460,000 USD
Phí cơ quan GEF
718,200 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
7,560,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
32,776,434 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
40,536,434 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
718,200 USD
Các tài liệu liên quan