Chi tiết dự án GEF #5005

Mã dự án GEF 5005
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Lồng ghép bảo tồn đa dạng hoá sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững ở vùng sinh cảnh Trung Trường Sơn
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Ngày phê duyệt PIF 2012-10-03
Ngày chấp thuận PPG 2013-03-07
Ngày chấp thuận 2012-11-15
Ngày CEO đồng thuận 2014-10-23
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF ADB
Cơ quan thực hiện khác Bộ Tài nguyên và Môi trường(MONRE)
Mô tả Tăng cường quản lý và bảo tồn hệ sinh thái của hệ thống khu bảo tồn ở khu vực Trung Trườnng Sơn, Việt Nam.
Giá trị PPG 150,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 3,794,954 USD
Tài trợ của GEF 3,944,954 USD
Tổng đồng tài trợ 55,546,000 USD
Chi phí dự án 59,490,954 USD
Phí cơ quan GEF 341,546 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 3,794,954 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 30,750,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 34,694,954 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 341,546 USD
Các tài liệu liên quan