Chi tiết dự án GEF #4838

Mã dự án GEF 4838
Mã UNDP PMIS 5006
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Cập nhật kết hoạch thực hiện quốc gia Việt Nam về công ước Stockholm về chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm POPs
Ngày đồng thuận 2012-04-27
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan Môi trường Việt Nam
Mô tả Phát triển, đồng thuận và xây dựng một kế hoạch cập nhật chiến lược quốc gia về POPs, cụ thể giải quyết các chất POPs mới theo những sửa đổi của Công ước Stockholm và bao gồm các hành động ưu tiên cần thiết để kiểm soát, loại bỏ và giảm sự ảnh hưởng của chúng.
Tài trợ cho dự án GEF 225,000 USD
Tài trợ của GEF 225,000 USD
Tổng đồng tài trợ 160,000 USD
Chi phí dự án 385,000 USD
Phí cơ quan GEF 22,500 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận) 225,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 160,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 385,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 22,500 USD
Các tài liệu liên quan