Chi tiết dự án GEF #4826

Dự án GEF 4826
Mã UNDP PMIS 4811
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Xây dựng kế hoạch chiến lược về bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam và lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào  quy hoạch sử dụng đất
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Ngày chấp thuận 2012-03-29
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2012-08-17
Tình trạng dự án IA đồng thuận
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
Mô tả Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học (1) tăng cường hỗ trợ của các chính sách có liên quan, thông tin về các hành động thông qua việc chuẩn bị một NBSAP mới phù hợp với Luật Đa dạng sinh học Việt Nam và Kế hoạch chiến lược Bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2011-2020; và (2) Xây dựng năng lực ở cấp tỉnh để ưu tiên lồng ghép đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất.
Tài trợ cho dự án GEF 909,091 USD
Tài trợ của GEF 909,091 USD
Tổng đồng tài trợ 4,550,000 USD
Chi phí dự án 5,459,091 USD
Phí cơ quan GEF 90,909 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận) 909,091 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 4,550,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 5,459,091 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 90,909 USD
Các tài liệu liên quan