Chi tiết dự án GEF #4766

Mã dự án GEF 4766
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Ngày phê duyệt PIF 2012-04-10
Ngày chấp thuận 2012-06-07
Ngày CEO đồng thuận 2013-12-26
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNIDO
Cơ quan thực hiện khác Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI)
Mô tả Tăng cường chuyển giao, triển khai và phổ biến công nghệ thực hành làm sạch và carbon thấp cho việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính, POPs và các chất gây ô nhiễm nước cũng như cải thiện môi trường nước hiệu quả và quản lý hóa chất trong các khu công nghiệp (KCN) của Việt Nam.
Tài trợ cho dự án GEF 3,524,000 USD
Tài trợ của GEF 3,524,000 USD
Tổng đồng tài trợ 14,151,000 USD
Chi phí dự án 17,675,000 USD
Phí cơ quan GEF 352,400 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 3,524,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 49,597,265 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 53,121,265 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 352,400 USD
Các tài liệu liên quan