Chi tiết dự án GEF #4760

Mã dự án GEF 4760
Mã UNDP PMIS 4537
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Ngày phê duyệt PIF 2012-01-24
Ngày chấp thuận PPG 2012-01-24
Ngày chấp  thuận 2012-06-07
Ngày CEO đồng  thuận 2013-12-03
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác MONRE
Mô tả Thiết lập các khu bảo tồn đất ngập nước mới và tạo ra năng lực quản lý hiệu quả để giảm thiểu các mối đe dọa đã và sẽ ảnh hưởng tới cảnh quan.
Giá trị PPG 100,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 3,180,287 USD
Tài trợ của GEF 3,280,287 USD
Tổng đồng tài trợ 14,625,000 USD
Chi phí dự án 17,905,287 USD
Phí cơ quan GEF 318,029 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 3,180,287 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 14,891,600 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 18,171,887 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 318,029 USD
Các tài liệu liên quan