Chi tiết dự án GEF #4659

Mã dự án GEF 4659
Mã IBRD PO 124702
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Lồng ghép chiến lược tiếp cận nghành, bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững vào phát triển bền vững nguồn lợi ven biển
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Ngày chấp thuận 2011-11-09
Ngày CEO đồng thuận 2013-02-20
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2013-03-29
Tình trạng dự án IA chấp thuận
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (MARD)
Mô tả Cải thiện việc quản lý nghề cá bền vững ven biển ở các tỉnh thực hiện dự án.
Tài trợ cho dự án GEF 6,500,000 USD
Tài trợ của GEF 6,500,000 USD
Tổng đồng tài trợ 117,900,000 USD
Chi phí dự án 124,400,000 USD
Phí cơ quan GEF 520,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 6,500,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 117,900,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 124,400,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 520,000 USD
Các tài liệu liên quan