Chi tiết dự án GEF #4652

Mã dự án GEF 4652
Nguồn tài trợ Đa quỹ ủy thác
Tên dự án  Chương trình đa dạng sinh học và rừng tại tiểu vùng Mekong mở rộng – Tạo lập liên kết xuyên biên giới thông qua hỗ trợ khu vực
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Ngày chấp thuận 2014-05-15
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ qua GEF ADB
Cơ quan thực hiện khác Trung tâm hoạt động môi trường GMS; Các cơ quan chính phủ, cơ quan liên chính phủ; các tổ chức phi chính phủ
Mô tả To strengthen transboundary cooperation for the sustainable management of a network of priority conservation landscapes in the Greater Mekong Subregion (GMS)
Tài trợ cho dự án GEF
917,431 USD
Tài trợ của GEF
917,431 USD
Tổng đồng tài trợ
30,738,000 USD
Chi phí dự án
31,655,431 USD
Phí cơ quan GEF
82,569 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận)
917,431 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
30,738,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
31,655,431 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
82,569 USD
Các tài liệu liên quan