Chi tiết dự án GEF #4635

Mã dự án GEF 4635
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án LME-EA: Nhân rộng đầu tư từ các đối tác cho phát triển bền vững của hệ sinh thái biển vùng Đông Á và bờ biển của họ
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Ngày phê duyệt PIF 2011-09-21
Ngày chấp thuận PPG 2012-06-18
Ngày chấp thuận 2011-11-09
Tình trạng dự án Hội đồng đồng thuận
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Dự án Quản lý tri thức PEMSEA ; Đại học Queensland (CCRES)
Mô tả
Giá trị PPG
387,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
9,400,000 USD
Tài trợ của GEF
9,787,000 USD
Tổng đồng tài trợ
0 USD
Chi phí dự án
9,787,000 USD
Phí cơ quan GEF
752,000 USD
Các tài liệu liên quan