Chi tiết dự án GEF #4614

Mã dự án GEF 4614
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Dự án hỗ trợ quản lý chất thải bệnh viện
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm POPs
Ngày phê duyệt PIF 2011-09-23
Ngày chấp thuận 2011-11-09
Ngày hủy dự án 2014-04-28
Tình trạng dự án Đã hủy
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Cơ quan Quản lý Môi trường,  Y tế Việt Nam, Bộ Y tế (VIHEMA) Cơ quan tiến hành cấp dưới: Cục quản lý môi trường Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (VEA)
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
7,000,000 USD
Tài trợ của GEF
7,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ
150,000,000 USD
Chi phí dự án
157,000,000 USD
Phí cơ quan GEF
630,000 USD
Các tài liệu liên quan