Chi tiết dự án GEF #4286

Mã dự án GEF 4286
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Tiêu dùng Đời sống hoang dã: Đổi mới chính sách và phương thức để tăng cường bảo tồn ĐDSH
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Ngày phê duyệt PIF 2010-06-25
Ngày chấp thuận 2011-11-15
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2012-04-16
Tình trạng dự án IA chấp thuận
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác MONRE, BCA
Mô tả Mục tiêu của Dự án là tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học thông qua việc giảm lượng tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp ở Việt Nam
Tài trợ cho dự án GEF 1,000,000 USD
Tài trợ của GEF 1,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ 1,350,000 USD
Chi phí dự án 2,350,000 USD
Phí cơ quan GEF 100,000 USD
Tài trợ cho dự án (CEO đồng thuận) 1,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 1,790,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 2,790,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 100,000 USD
Các tài liệu liên quan