Chi tiết dự án GEF #3972

Mã dự án GEF 3972
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Dự án hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch ở Việt Nam
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện CC-2
Ngày phê duyệt PIF 2009-04-16
Ngày chấp thuận 2009-06-24
Ngày đồng thuận CEO 2011-05-06
Ngày đồng thuận cơ quan GEF 2011-07-05
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Bộ Công Thương(MOIT)
Mô tả Mục tiêu của dự án (PDO): tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan để thực hiện hiệu quả của các chương trình tiết kiệm năng lượng quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp trọng điểm, từ đó nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Tài trợ cho dự án GEF 2,374,407 USD
Tài trợ của GEF 2,374,407 USD
Tổng đồng tài trợ 101,500,000 USD
Chi phí dự án 103,874,407 USD
Phí cơ quan GEF 237,441 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 2,374,407 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 27,275,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 29,649,407 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 237,441 USD
Các tài liệu liên quan