Chi tiết dự án GEF #396

Mã dự án GEF 396
Mã UNDP PMIS 637
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Phòng chống và quản lý ô nhiễm biển tại vùng biển Đông Á
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Chương trình thực hiện 9
Ngày chấp thuận PDF-A 1993-07-01
Ngày chấp thuận 1993-07-01
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 1993-11-13
Ngày hoàn thành dự án 1999-09-30
Tình trạng dự án Dự án đã đóng
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Tổ chức Hàng hải Quốc tế
Mô tả
Tình trạng thực hiện
Giá trị PDF A
25,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
8,000,000 USD
Tài trợ của GEF
8,025,000 USD
Tổng đồng tài trợ
3,400,000 USD
Chi phí dự án
11,425,000 USD
Các tài liệu liên quan