Chi tiết dự án GEF #3957

Mã dự án GEF 3957
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Loại bỏ rào cản đối với quản lý loài xâm lấn trong sản xuất và bảo vệ rừng ở Đông Nam Á
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình chiến lược BD-7
Ngày phê duyệt PIF 2009-09-23
Ngày chấp thuận PPG 2009-09-23
Ngày chấp thuận 2010-03-17
Ngày CEO đồng thuận 2011-09-28
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2012-01-11
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác Indonesia: Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Bảo tồn Thiên nhiên và Rừng (Bogor) – Bộ Lâm nghiệp, Bộ Môi trường; Campuchia: Bộ Môi trường, Cục Lâm nghiệp; Việt Nam: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan Bảo vệ môi trường Việt Nam; Philippines: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm ASEAN về Đa dạng sinh học (Manila) và Văn phòng FAO khu vực châu Á Thái Bình Dương (Bangkok).
Mô tả
Giá trị PPG
237,500 USD
Tài trợ cho dự án GEF
3,081,045 USD
Tài trợ của GEF
3,318,545 USD
Tổng đồng tài trợ
3,646,650 USD
Chi phí dự án
6,965,195 USD
Phí cơ quan GEF
308,105 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
3,081,045 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
3,761,676 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
7,080,221 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
308,105 USD
Các tài liệu liên quan