Chi tiết dự án GEF #3871

Mã dự án GEF 3871
Mã UNDP PMIS 3952
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Giai đoạn hoạt động lần thứ 4 của  Chương trình tài trợ nhỏ GEF (RAF2)
Quốc gia Toàn cầu
Khu vực Toàn cầu
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Chương trình chiến lược SGP-1
Ngày phê duyệt PIF 2009-01-27
Ngày chấp thuận 2009-04-21
Ngày CEO đồng thuận 2009-11-19
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác UNOPS
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
42,714,904 USD
Tài trợ của GEF
42,714,904 USD
Tổng đồng tài trợ
43,000,000 USD
Chi phí dự án
85,714,904 USD
Phí cơ quan GEF
1,708,598 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
45,211,963 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
44,500,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
89,711,963 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
1,808,480 USD
Các tài liệu liên quan