Chi tiết dự án GEF #3853

Mã dự án GEF 3853
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Xây dựng năng lực cho quá trình hài hoà các tiêu chuẩn quốc gia với tieu chuẩn khu vực để thực các quy định CBD về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình chiến lược BD-8
Ngày phê duyệt PIF 2009-05-11
Ngày đồng thuận 2011-03-16
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác Ban Thư ký ASEAN, Trung tâm ASEAN về Đa dạng sinh học (ACB), UNU-IAS
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
750,000 USD
Tài trợ của GEF
750,000 USD
Tổng đồng tài trợ
750,000 USD
Chi phí dự án
1,500,000 USD
Phí cơ quan GEF
75,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận)
750,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
750,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
1,500,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
75,000 USD
Các tài liệu liên quan