Chi tiết dự án GEF #385

Mã dự án GEF 385
Mã UNDP PMIS 460
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Chiến lược cắt giảm KNK tại châu Á với chi phí thấp nhất
Quốc gia Khu vực
Khu vực Khu vực
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện EA
Ngày chấp thuận 1991-12-01
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 1994-08-18
Ngày hoàn thành dự án 2006-12-31
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Ngân hàng phát triển châu Á UNOPS
Mô tả
Tình trạng thực hiện
Tài trợ cho dự án GEF
9,500,000 USD
Tài trợ của GEF
9,500,000 USD
Tổng đồng tài trợ
3,500,000 USD
Chi phí dự án
13,000,000 USD
Các tài liệu liên quan