Chi tiết dự án GEF #3756

Mã dự án GEF 3756
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án CF: Giảm thiểu dấu ấn carbon trong ngành công nghiệp tại Đông Nam Á thông qua việc tuân thủ hệ thống quản trị năng lượng (IOS 50000)
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện CC-2
Ngày phê duyệt PIF 2008-09-16
Ngày chấp thuận 2008-11-13
Tình trạng dự án Hội đồng chấp thuận
Cơ quan GEF UNIDO
Cơ quan thực hiện khác
Mô tả
Tài trợ của GEF
0 USD
Tổng đồng tài trợ
0 USD
Chi phí dự án
0 USD
Phí cơ quan GEF
0 USD
Các tài liệu liên quan