Chi tiết dự án GEF #3755

Mã dự án GEF 3755
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Loại bỏ hệ thống bóng đèn sợi đốt thông qua chuyển đổi thị trường bóng đèn tại Việt Nam
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện 5
Ngày phê duyệt PIF 2008-09-17
Ngày chấp thuận PPG 2009-02-25
Ngày chấp thuận 2008-11-13
Ngày đồng thuận CEO 2010-09-08
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác INSPONRE (MONRE) kết hợp với MOIT, MOST; Có cơ sở sản xuất tại Việt Nam IL/ESL ; và UNEP/DTIE
Mô tả Mục tiêu tổng thể của dự án là loại bỏ dần sản xuất và bán đèn sợi đốt thông qua sự chuyển đổi của thị trường sản phẩm chiếu sáng cũng như việc thúc đẩy chất lượng đèn tiết kiệm năng lượng (ESLs) tại Việt Nam.
Giá trị PPG 50,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 3,025,000 USD
Tài trợ của GEF 3,075,000 USD
Tổng đồng tài trợ 7,750,000 USD
Chi phí dự án 10,825,000 USD
Phí cơ quan GEF 302,500 USD
Dự dán GEF (CEO đồng thuận) 2,940,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 22,212,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 25,202,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 294,000 USD
Các tài liệu liên quan