Chi tiết dự án GEF #3619

Mã dự án GEF 3619
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Chiến lược sáng kiến san hô tam giác cho việc quản lý đánh bắt thuỷ sản
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Chương trình thực hiện IW-1
Ngày phê duyệt PIF 2009-02-23
Ngày chấp thuận PPG 2009-06-15
Ngày chấp thuận 2009-04-21
Ngày CEO đồng thuận 2011-07-07
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2011-07-18
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF FAO
Cơ quan thực hiện khác Cơ quan Thủy sản Quốc gia, Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC)
Mô tả
Giá trị PPG
195,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
3,000,000 USD
Tài trợ của GEF
3,195,000 USD
Tổng đồng tài trợ
6,700,000 USD
Chi phí dự án
9,895,000 USD
Phí cơ quan GEF
300,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
3,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
8,218,600 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
11,413,600 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
300,000 USD
Các tài liệu liên quan