Chi tiết dự án GEF #353

Mã dự án GEF 353
Mã UNDP PMIS 641
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Kế hoạch hành động về Đa dạng sinh học và Đào tạo bảo tồn
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình thực hiện EA
Ngày chấp thuận 1992-01-01
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 1992-07-31
Ngày hoàn thành dự án 2012-08-09
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Văn phòng Liên Hiệp Quốc về các Dịch vụ dự án
Mô tả  Thông qua sự chuẩn bị chuyên nghiệp và phát triển toàn diện của BAP sẽ cung cấp một khung bảo trợ cho hoạt động phối hợp đa dạng sinh học tại Việt Nam và sẽ tạo điều kiện thúc đẩy nguồn vốn bổ sung cho ưu tiên bảo tồn và các hoạt đông phát triển bền vững ở cả hai nguồn tài trợ trong nước và quốc tế. BAP và các khóa đào tạo bảo tồn là hoạt động bổ trợ đầy mạnh thực hiện chương trình quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học trong kế hoạch của BAP.
Tình trạng thực hiện  Hoạt động dự án hoàn thành vào tháng 6 năm 1999
Tài trợ cho dự án GEF 2,999,959 USD
Tài trợ của GEF 2,999,959 USD
Tổng đồng tài trợ 77,515 USD
Tổng chi phí dự án 3,077,474 USD
Các tài liệu liên quan