Chi tiết dự án GEF #3032

Mã dự án GEF 3032
Mã UNDP PMIS 3685
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Khắc phục môi trường tại các điểm nóng ô nhiễm Dioxin tại Việt Nam
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm POPs
Chương trình thực hiện 14
Chương trình chiến lược CB-1
Ngày chấp thuận PDF-A 2005-12-08
Ngày phê duyệt PIF 2007-12-13
Ngày chấp thuận 2008-02-22
Ngày đồng thuận CEO 2009-09-15
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác ?
Mô tả  Giảm thiểu sự phá vỡ cấu trúc hệ sinh thái và các rủi ro sức khỏe cho người dân tại các điểm nóng ô nhiễm Dioxin tại Việt Nam.
Giá trị PDF A 25,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 4,977,273 USD
Tài trợ của GEF 5,002,273 USD
Tổng đồng tài trợ 25,350,000 USD
Chi phí dự án 30,352,273 USD
Phí cơ quan GEF 500,227 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 4,977,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 32,335,550 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 37,337,550 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 500,200 USD
Các tài liệu liên quan