Chi tiết dự án GEF #3025

Mã dự án GEF 3025
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Ngân hàng Thế giới /Quỹ đầu tư đối tác GEF nhằm giảm ô nhiễm tại các hệ sinh thái biển lớn của khu vực Đông Á (Đợt 1, phần 2))
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Chương trình thực hiện 10
Chương trình chiến lược IW-2
Ngày tiếp nhận quy trình 2004-03-18
Ngày chấp thuận 2007-06-14
Tình trạng dự án Hội đồng chấp thuận
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Ngân hàng Thế giới
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
0 USD
Tài trợ của GEF
0 USD
Tổng đồng tài trợ
56,112 USD
Chi phí dự án
56,112 USD
Phí cơ quan GEF
900,000 USD
Các tài liệu liên quan