Chi tiết dự án GEF #2997

Mã dự án GEF 2997
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Thực hiện Khung an toàn sinh học quốc gia
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình thực hiện 1; 2; 3; 4; 13
Ngày chấp thuận 2006-03-09
Ngày chấp thuân cơ quan GEF 2006-07-11
Ngày hoàn thành dự án 2010-06-01
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác Cơ quan Bảo vệ Môi trường
Mô tả  Mục tiêu tổng thể của dự án là hỗ trợ Việt Nam có một khuôn khổ an toàn sinh học quốc gia và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình như một Bên của Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học, tuân thủ Chương trình nghị sự quốc gia 21, chiến lược của chính phủ về phát triển công nghệ sinh học (Nghị quyết 18 / CP), và Kế hoạch hành động quốc gia về an toàn sinh học (NAPB). Mục tiêu cụ thể: A. Hỗ trợ Việt Nam tích hợp và kết hợp sử dụng an toàn các công nghệ sinh học vào kế hoạch hành động quốc gia và chiến lược phù hợp với Chương trình nghị sự quốc gia 21. ​​B. Tăng cường khuôn khổ pháp lý và quy định về an toàn sinh học để nó phù hợp với Nghị định thư Cartagena, đáp ứng nhu cầu và ưu tiên quốc gia. C. Thiết lập một hệ thống an toàn để xử lý và thực hiện các đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định cho GMO. D. Thiết lập một hệ thống quốc gia và hiệu quả cho việc giám sát và thực thi E. Thiết lập một hệ thống quốc gia đối với nhận thức, giáo dục và tham gia vào việc ra quyết định cho GMO.
Tình trạng thực hiện  
Tài trợ cho dự án GEF 997,800 USD
Tài trợ của GEF 997,800 USD
Tổng đồng tài trợ 637,000 USD
Chi phí dự án 1,634,800 USD
Phí cơ quan GEF 89,802 USD
Các tài liệu liên quan