Chi tiết dự án GEF #2974

Mã dự án GEF 2974
Mã IBRD PO 99460
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Chương trình quản lý PCB
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm POPs
Chương trình thực hiện 14
Chương trình chiến lược POPS-2; POPS-1
Ngày tiếp nhận quy trình 2005-12-06
Ngày phê duyệt PIF 2007-12-13
Ngày chấp thuận PDF-B 2006-02-07
Ngày chấp thuận 2008-02-22
Ngày đồng thuận CEO 2009-06-01
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương
Mô tả Phát triển năng lực quốc gia để quản lý PCB và trên cơ sở thí điểm ở các tỉnh được lựa chọn lưu trữ an toàn các chất PCB trong sự tính toán cách xử lý trong tương lai.
Giá trị PDF B 350,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 7,000,000 USD
Tài trợ của GEF 7,350,000 USD
Tổng đồng tài trợ 10,500,000 USD
Chi phí dự án 17,850,000 USD
Phí cơ quan GEF 735,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 7,000,000 USD
Tổng đồng tài trơ (CEO đồng thuận) 10,500,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 17,850,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 735,000 USD
Các tài liệu liên quan