Chi tiết dự án GEF #2777

Mã dự án GEF 2777
Mã UNDP PMIS 3327
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Dự án dỡ bỏ rào cản để thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng (BRESL)
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện 5
Chương trình chiến lược CC-2
Ngày chấp thuận PDF-A 2006-05-23
Ngày tiếp nhận quy trình 2005-05-24
Ngày chấp thuận 2007-06-14
Ngày CEO đồng thuận 2008-05-27
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2009-07-02
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Quốc gia chủ trì (Trung Quốc): Ủy ban Cải các và Phát triển Quốc gia / Trung tâm Chứng nhận Tiêu chuẩn Trung Quốc.
Mô tả
Giá trị PDF A
50,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
6,800,000 USD
Tài trợ của GEF
6,850,000 USD
Tổng đồng tài trợ
27,354,900 USD
Chi phí dự án
34,204,900 USD
Phí cơ quan GEF
616,500 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
7,800,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
28,080,900 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
35,930,900 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
706,500 USD
Các tài liệu liên quan